วันจันทร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Mini-Project : 010123119 Embedded System Design 

Instructor : Dr.Rawat Siripokapirom

Topic : Brush less Motor & R/C Servo Control for R/C Car

Member of group 
1. Supak         Sukprasert                 5401012620058

2. Kirada Klipmalai 5401012630037
3. Rununrath  Jarornsukkhaphap      5401012630193


วัตถุประสงค์ 
- ศึกษาและสาธิตการใช้งานบอร์ด Arduino
- เพื่อสร้างสัญญาณแบบ PWM ( ความถี่ประมาณ 50Hz ) ผ่าน Optoisolator/Optocoupler จำนวน 3 ช่อง
- ทำให้สัญญาณแบบ PWM ข้างต้น ควบคุมการทำงานของ ESC ( Electronic Speed Controller )ซึ่งทำหน้าที่ควบคุมความเร็วของมอเตอร์แบบ brushless ที่ใช้สำหรับเครื่องบินหรือรถบังคับ วิทยุ จำนวน 1 ตัว ซึ่งใช้แรงดันไฟเลี้ยงที่ 11 – 12 V โดยประมาณ ( เช่น จากแบตเตอรี่ LiPoly 3S -- 3 ก้อนอนุกรมกัน )
- ทำให้สัญญาณแบบ PWM ข้างต้น ควบคุมการทำงานของ R / C servo จำนวน 2 ตัว ใช้แรงดันไฟเลี้ยง 5 V โดยประมาณ
- บอร์ด Arduino สามารถรับคำสั่งผ่าน Serial จากซอฟต์แวร์บนคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับความเร็วของมอเตอร์ brushless และปรับมุมการหมุนของ R / C Servos ได้ ( ผ่าน GUI )

ปัญหาหรือขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย
- ปัญหาความเข้าใจ การใช้งานของอุปกรณ์  -->  ศึกษาข้อมูลไม่เพียงพอ
-  ปัญหาการต่อวงจร  -->  ความแตกต่าง และความจำเพาะของอุปกรณ
-  ปัญหาการส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์

รูปภาพพร้อมคำอธิบายการทำงานของระบบ
ระบุสิ่งที่คาดว่าจะใช้
- ซอฟต์แวร์
     1. Processing 
     2. Arduino Sketch    
- ฮาร์ดแวร์ 
     1. Computer Notebook       
     2. Arduino Board Arduino , Atmega168/328P , 5V , 16MHz
     3.  ESC  -  R/C Servo ที่ใช้ไฟเลี้ยง 5 V. 
     4.  Breadboard  -  Osiloscope
     5. Trimpot 10K หรือ 20K    
     6. สายไฟสำหรับต่อวงจร
     7. Dc Motor       
     8. DC Power Supply ( Lipo 11 – 12 V. )
     9. โมดูล 16 x 2 LCD Display        
    10. ใบพัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น